Regulamin

Regulamin

1. Serwis „Doktor do domu.pl”, zwany dalej „Serwisem”” świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2016.1030 z późń. zm.), zwane dalej: usługami.

2. Podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za prowadzenie Serwisu jestNZOZ Endo-medica Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ogrody 14,85-870 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego prze Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000464483,NIP:9671357389, REGON:341435573,zwany dalej„Endomedica”.

3. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady świadczenia usług wizyt domowychumawianych za pośrednictwem Serwisu, służącego identyfikacji Klientalub drogą telefoniczną.

4. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1/ Lekarz – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w przepisach ustawy ustawa z 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz.U.2017.125).

2/ Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, lub inny podmiot posiadający zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej w postaci zamówienia u lekarza wizyty domowej za pośrednictwem Serwisu lub telefonicznie. Jeśli pacjentem jest osoba inna niż Klient, postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące udzielenia świadczenia zdrowotnego odnoszą się również do pacjenta;

3/ Opłata – koszt wizyty domowej, zamówionej za pośrednictwem Serwisu, i ewentualnych testów diagnostycznych, wynoszący 200 zł za wizytę domową i 50 zł za każde dodatkowo wykonane badanie diagnostyczne –; opłata stanowi całość należności, wynikającej z zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług medycznych, w tym także koszty dojazdu lub dotarcia do Pacjenta znajdującego się w granicach miasta Bydgoszczy i okolic. Za badanie drugiego i każdego kolejnego pacjenta pod tym samym adresem w ramach jednej wizyty lekarz pobierze dodatkową opłatę: w wysokości dodatkowych 50% kosztu wizyty u pierwszego pacjenta, a koszt dodatkowych badań diagnostycznych pozostaje bez zmian, niezależnie od ilości pacjentów pod danym adresem.

4/ Formularz – rejestracja dokonana przez Klienta na stronie doktordodomu.pl, uaktywniona przez Serwis na podstawie podanego przez Klienta adresu e-mail.

5/ RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r.

6/ Dane osobowe – wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby przy wykorzystaniu tych informacji.

7/ Odbiorcy danych – podmioty, którym dane osobowe są ujawniane.

8/ Podmioty przetwarzające – podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, w celach i sposobach ustalonych przez administratora.

9/ Pacjent – osoba fizyczna wskazana przez Klienta w chwili składania zamówienia na wykonanie wizyty domowej, uprawniona do skorzystania ze świadczenia zdrowotnego udzielanego przez lekarza podczas wizyty domowej.

10/ Serwis – serwis internetowy prowadzony przez zarządzającego, znajdujący się pod adresem doktordodomu.pl.

11/ Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania przez Klienta z Serwisu i usług, które są za jego pośrednictwem zamawiane,

12/ Strona internetowa – strona internetowa www.doktordodomu.pl,

13/ Wizyta domowa – usługa medyczna polegająca na udzieleniu świadczenia zdrowotnego przez lekarza podczas wizyty domowej, zamówionej za pośrednictwem Serwisu, wykonywana w miejscu zamieszkania pacjenta lub w innym, wskazanym przez Klienta, miejscu, w którym Pacjent przebywa, obejmująca konsultację lekarską.

5. Serwis umożliwia zamawianie wizyt domowych na terenie miasta Bydgoszczy i okolic, dla pacjentów oczekujących konsultacji lekarskiej możliwej do przeprowadzenia w miejscu pobytu Pacjenta.

a/ Wizyty domowe zamówione za pośrednictwem Serwisu wykonywane w zależności od dostępności lekarzy.

b/Serwis nie pośredniczy w zamawianiu świadczeń ratunkowych, w tym świadczeń zespołów ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (j.t. Dz.U.2016.1868 z późn. zm.) ani usług transportu sanitarnego.

c/ Serwis nie gwarantuje, iż każdy lekarz wykonujący wizytę domową posiadać będzie możliwość wystawienia recepty refundowanej; Lekarz wykonujący wizytę nie jest także zobowiązany do posiadania sprzętu specjalistycznego innego niż stetoskop, ciśnieniomierz (przy wizytach dla pacjentów pełnoletnich), termometr.

6.Zamawianie wizyt domowych za pośrednictwem Serwisu realizowane jest na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Serwisem a Klientem, do której dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, dokonywanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na piśmie podczas wizyty.

Poprzez zawarcie umowy z Serwisem, Klient:

a/ oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,

b/ oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r. oraz uzupełniająco przepisy prawa krajowego. W przypadku zaś, gdy Pacjent jest osobą inną niż Klient – że jest uprawniony do podania danych Pacjenta obejmujących jego imię, nazwisko, numer PESEL, wiek i adres, i wyrażenia w jego imieniu zgody na przetwarzanie przez Serwis w/w danych,

c/ zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wizytę domową zgodnie z Cennikiem,

d/ oświadcza, że wszystkie podane przez siebie informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,

e/ udziela zgody by Serwis skontaktował się z Klientem w ciągu 72 godzin po zakończeniu wizyty, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej w celu zebrania oceny i opinii Klienta o wykonanej przez lekarza usłudze,

f/ wyraża zgodę na obecność podczas wizyty lekarskiej osoby towarzyszącej lekarzowi (kierowcy), niezbędną do zapewnienia lekarzowi bezpieczeństwa.

7. 1. Serwis umożliwia złożenie zamówienia poprzez formularz kontaktowy. Warunkiem zamówienia jest uprzednie zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu, dostępnego do odtworzenia, pobrania jak również utrwalania, na Stronie internetowej oraz złożenie oświadczenia o zaakceptowaniu jego treści.

2. W celu założenia zamówienia Klient podaje swoje dane: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania i adres e-mail,telefon,pesel, adres wizyty.

3. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą i nienaruszających praw osób trzecich. Ponosi też wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również podanego adresu zamieszkania i adresu e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi adresami. Wszelkie treści, przekazane do Serwisu lub otrzymane z adresu e-mail podanego przez Klienta będą uważane za otrzymane od Klienta lub złożone wobec Pacjenta.

4. Po wprowadzeniu danych, o których mowa w ust. 2 oraz zaakceptowaniu Regulaminu zarządzający Serwisem potwierdza wizytę telefonicznieprzed wyjazdem lekarza.

8. 1.Przedmiotem usług Serwisu jest umożliwienie zamówienia przez Klienta wizyty domowej

2. Serwis umożliwia zamówienie wizyty domowejw cenie 200zł i 50 zł za każde dodatkowo wykonane badanie diagnostyczne. Za badanie drugiego i każdego kolejnego pacjenta pod tym samym adresem w ramach jednej wizyty lekarz pobierze dodatkową opłatę w wysokości dodatkowych 50% kosztu wizyty u pierwszego pacjenta, a koszt dodatkowych badań diagnostycznych pozostaje bez zmian, niezależnie od ilości pacjentów pod danym adresem.

9. 1. Klient może dokonać zamówienia wizyty domowej – telefonicznie lub poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Serwisu, po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia o jego zaakceptowaniu.

2. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem formularza zamówienia wizyty domowej, znajdującego się na Stronie internetowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub środków łączności, w tym telefonicznie. Rozmowy telefoniczne, wykonywane na numer telefonu podany na Stronie internetowej mogą być nagrywane.

3. Składając zamówienie wizyty domowej Klient zobowiązany jest podać następujące dane:

a/ imię i nazwisko lub firmę Klienta,

b/ adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta,

c/ numeru telefonu, pod którym możliwy będzie kontakt z Klientem oraz adresu poczty elektronicznej Klienta,

d/ imię, nazwisko, numer PESEL i wiek Pacjenta

4. Składając zamówienie na wizytę lekarza, klient potwierdza, iż Pacjent, dla którego umawiana jest wizyta nie znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. W przypadku wątpliwości klienta co do specyfiki objawów i czy takie zagrożenie występuje, należy skontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Serwis nie interpretuje objawów u Pacjentów, a jedynie pośredniczy w umówieniu wizyty z lekarzem. Serwis nie bierze odpowiedzialności za błędną interpretację przez Klienta objawów pacjenta i skorzystanie z usługi Serwisu w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za treść i prawdziwość podawanych informacji w tym również z tytułu posiadania uprawnienia do podania danych osobowych pacjenta oraz zamówienia wizyty domowej na wskazany przez siebie adres.

6. Zgłoszenie zapotrzebowania na wizytę poprzez stronę internetową jest każdorazowo rozpatrywane przez Serwis, który potwierdza lub odrzuca możliwość wykonania wizyty, dzwoniąc na numer telefonu podany przy zamówieniu wizyty, lub wysyłając krótką wiadomość tekstową sms, lub wiadomość elektroniczną na podany przy zamówieniu wizyty adres poczty elektronicznej.

7. Administratorem danych pozyskiwanych przez Serwis na podstawie niniejszego Regulaminu jest zarządzający Serwisem, wskazany w pkt. 2 Regulaminu.

10. 1. Potwierdzenie przez obie strony wizyty lekarza i zaakceptowanie przez Klienta regulaminu serwisu, pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta na rzecz lekarza.

2. Serwis zastrzega sobie możliwość odwołania potwierdzonej wizyty domowej, w przypadku, gdy jej wykonanie stało się niemożliwe z przyczyn losowych.

3. W przypadku, gdy wykonanie potwierdzonej wizyty domowej stało się niemożliwe z przyczyn losowych, Serwis kontaktuje się niezwłocznie z Klientem na podany przez niego numer telefonu, oraz, jeśli to możliwe, proponuje inną datę lub godzinę wizyty.

11.1. Z tytułu wykonania wizyty domowej Klient uiszcza opłatę lekarzowi.

2. Opłata uiszczana jest bezpośrednio po wykonaniu wizyty domowej, w formie gotówkowej, lub za pomocą karty płatniczej.

3. Zamówienie wizyty poprzez formularz kontaktowy Serwisu, bądź telefonicznie powoduje obowiązek zapłaty za zamówioną wizytę. Po złożeniu Lekarz planuje i rozpoczyna /wykonuje podróż na wizytę w celu wykonania usługi, co wiąże się z poniesieniem przez Lekarza kosztów i utraty innych korzyści na rzecz wykonania usługi Klientowi.

4. Lekarz zobowiązany jest wystawić paragon fiskalny. Na żądanie, zgłoszone w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2016.710 z późn.zm.) Lekarz zobowiązany jest do wystawienia faktury, w terminie określonym w przepisach tej ustawy.

5. W przypadku odmowy zapłaty lub nieuzasadnionego wezwania ?????

12.1. Dokumentacja medyczna powstała w wyniku wizyty domowej jest prowadzona przez Endomedica, który odpowiada za jej przechowywanie i udostępnianie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 dnia listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz.U.2016.186 z późn. zm.).Pacjent po zakończeniu każdej wizyty domowej otrzymuje, bez odrębnych opłat z tego tytułu, kopię dokumentacji medycznej sporządzonej w trakcie wizyty domowej.

13. 1. Zarządzający Serwisem www.doktordodomu.pl dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowości i ciągłości działania środków technicznych umożliwiających korzystanie z Serwisu. Nie gwarantuje jednak stałej dostępności do Strony internetowej oraz jej bezbłędnego funkcjonowania.

14. 1. Zarządzający Serwisem zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji usługi Serwisu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Serwisu.

2. Zarządzający Serwisem zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia od Klienta zamówienia na wykonanie wizyty domowej przez lekarza, w przypadku:

1/ braku dostępności lekarza oraz w każdym innym przypadku, gdy przyjęcie zamówienia nie jest możliwe;

2/ gdy Klient w przeszłości choć raz nie uiścił lekarzowi opłaty za wykonaną wizytę domową bezpośrednio po zakończeniu wizyty, również wówczas, jeśli opłata ta została następnie ściągnięta na drodze postępowania sądowego, ugody, lub dobrowolnie na skutek wezwania do zapłaty,

3/ Klient lub inna osoba obecna podczas wykonania wizyty domowej w przeszłości naruszył dobra osobiste lekarza lub zarządzającego Serwisem,

3. Serwis może usunąć lub zablokować zamówienie złożone przez formularz lub telefonicznie, bez odrębnego powiadamiania Klienta o takim zamiarze, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a/ podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą lub naruszające prawa osób trzecich;

b/ dopuścił się naruszenia dóbr osobistych lekarza, zarządzającego Serwisem lub dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich za pośrednictwem Serwisu,

c/ dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Serwis za niewłaściwe, naruszające obowiązujące przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, sprzeczne z celami działania Serwisu lub godzące w dobre imię zarządzającego Serwisem lub osób z nim współpracujących.

4. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Serwisu, nie może dokonać powtórnego zamówienia, chyba że zarządzający Serwisem wyrazi na to zgodę.

15.1 . Zarządzający Serwisem nie ponosi odpowiedzialności za:

a/ podanie przez Klienta, podczas jego rejestracji, danych niezgodnych z prawdą jak również za brak aktualizacji tych danych,

b/ ewentualne szkody spowodowane naruszeniem przez Klientów praw osób trzecich, w tym lekarzy, w związku z korzystaniem z Serwisu,

c/ jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć na skutek zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od zarządzającego Serwisem

d/ ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.

e/opóźnienie wykonania wizyty domowej, z przyczyn losowych lub innych przyczyn nie leżących po stronie Serwisu lub lekarza.

16. 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez zarządzającego Serwisem stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

2. Administratorem danych pozyskiwanych przez Serwis na podstawie niniejszego Regulaminu jest zarządzający Endomedica.

3. Świadczenie Usług medycznych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Serwisu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych podlegających szczególnej ochronie może skutkować niemożliwością skorzystania usług oferowanych przez Administratora Serwisu.

4. W momencie złożenia zamówienia na wizytę domową zarządzający Serwisem jest uprawnionystaje się podmiotem przetwarzającym dane osobowe.

5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Serwis przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wymaganych przez Regulamin, uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Serwis.

6. Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności, znajdującej się w stopce Serwisu.

7. Serwis używa plików Cookies. Zasady ich przetwarzania zostały określone w Polityce Prywatności, znajdującej się w stopce Serwisu.

17. 1. Serwis doktordodomu.pl, jego zawartość oraz dokumenty udostępnione przez zarządzającego Serwisem w celu korzystania z niego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

16. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Serwis oraz pytania dotyczące sposobu działania Serwisu można przesyłać na adres siedziby zarządzającego Serwisem wskazany w pkt. 2.

17.1. Zarządzający Serwisem zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na Stronie internetowej.

18. 1. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu i związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zarządzającego Sewisem.

19. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2019

2. Regulamin udostępniony zostaje na Stronnie internetowej, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące naszego serwisu, pisz na adres:

doktordodomu@endomedica.bydgoszcz.pl

Polityka Prywatności
Polityka prywatności dostępna jest na tej stronie: Polityka prywatności