Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA)

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) to termin stosowany w odniesieniu do osób dorosłych, które w okresie dzieciństwa lub młodości doświadczyły problemów związanych z alkoholizmem przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów. Osoby te często przejawiają pewne charakterystyczne cechy, takie jak trudności w budowaniu zdrowych relacji interpersonalnych, niskie poczucie własnej wartości, lęki, depresję oraz trudności w radzeniu sobie ze stresem. Wychowanie w rodzinie dotkniętej alkoholizmem może prowadzić do negatywnych skutków emocjonalnych, psychologicznych i społecznych, które mogą wpływać na funkcjonowanie jednostki w dorosłym życiu. Programy wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików oferują pomoc w radzeniu sobie z traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości oraz w rozwijaniu zdrowszych strategii życiowych, umożliwiających pełniejsze funkcjonowanie w życiu codziennym.